CHYSTÁME! Spousta tipů, bonusů a rad na tvůj email + 15% sleva na jakýkoliv test

Obchodní podmínky

Assessment Technology s.r.o.
Karmínová 1029,
251 68 Kamenice
IČO: 08491836

Office: Štěrboholská 102 a, budova B 102 00 Praha 10 (dále jen „Dodavatel“)
vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) ve znění

I. Úvodní ustanovení

1 Všeobecná ustanovení

1. Podmínky stanovují práva a povinnosti mezi Dodavatelem a klientem (spotřebitel). 

2. Podmínky Dodavatele jsou v souladu s platným a účinným právním řádem České republiky, pokud Podmínky odkazují na právní předpis, který byl novelizován (změněn) a změna nebyla dosud zapracována do Podmínek, budou se Dodavatel i Klient řídit aktuálními právními předpisy. 

3. Tyto Podmínky platí pro všechny smlouvy, přílohy, nabídky, dodávky a služby umístěné na Stránkách, v současné době i v budoucnosti. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv námitky proti Podmínkám a jejich použití. Registrací na Stránkách Klient využívá služeb Dodavatele a tím automaticky souhlasí s Podmínkami zde uvedenými stejně jako se všemi přílohami neoddělitelně připojenými k Podmínkám a přijímá podmínky jako závazné. 

4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit Podmínky kdykoliv to bude považovat za nezbytné (například s cílem přizpůsobit je aktuální zákonné situaci, rozšířit spektrum služeb atd.). 

5. Povinnost Spotřebitele je znát a řídit se aktuálními Podmínkami.

2 Vymezení pojmů

1. Pod pojmem „Vyhotovení Testu“ se rozumí spuštění Testu podle Dodavatelem uvedených pokynů, jeho provedení, administrace a vytvoření výsledku (byla-li chybou testované osoby či chybou Třetí strany narušena kaskáda procesů směřující k vytvoření výsledku Testu má se za to, jako by Test byl řádně vyhotoven a dokončen; ostatní chyby jsou předmětem reklamačního řízení). 

2. Pod pojmem „Test“ se rozumí Služba, kterou Klient využívá na Stránkách. 

3. Pod pojmem „Produkt“ nebo „Služba“ se rozumí jakýkoliv produkt a služba nabízená Dodavatelem na Stránkách. Takovou službou se rovněž rozumí i provedení Zpětné vazby, pokud si jí klient (spotřebitel) objedná. 

4. Pod pojmem „Stránky“ se rozumí všechny internetové stránky provozované Dodavatelem. 

5. Pod pojmem „E-shop“ se rozumí internetový obchod produktů a služeb Dodavatele. 

6. Pod pojmem „Uživatel“ se rozumí jakýkoliv návštěvník Stránek. 

7. Pod pojmem „Profil“ se rozumí uživatelský účet vzniklý registrací Uživatele. 

8. Pod pojmem „Klient“ se rozumí fyzická či právnická osoba, která se svojí registrací stala zákazníkem Dodavatele a je Správcem svého Profilu. 

9. Pod pojmem „Správce“ se rozumí Klient, který je oprávněný vytvářet, měnit a mazat informace na svém profilu způsobem ke konkrétnímu úkonu určeným. 

10. Pod pojmem „Podnikatel“ se rozumí registrovaná právnická osoba a podnikající fyzická osoba. 

11. Pod pojmem „Veřejnost“ se rozumí registrovaná nepodnikající fyzická osoba. 

12. Pod pojmem „Třetí strana“ se rozumí jakákoliv osoba (fyzická či právnická), která je odlišnou osobou od Dodavatele.

II. Společná ustanovení

3 Služby a jejich specifikace

1. Služby Dodavatele spočívají mimo jiné v poskytování Testů za úplatu podle ceníku. 

2. Možnost Vyhotovení testů je poskytnuta jen Klientům. 

3. Stránky i Testy jsou průběžně aktualizované, upravované a rozšiřované tak, aby byly poutavé pro co nejširší segment Uživatelů v dlouhodobém časovém horizontu.

4. Uživatel ani Klient nemá právo požadovat údržbu Stránek ani Testů. 

5. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit či ukončit provozování Stránek nebo jejích jednotlivých částí, kdykoliv to uzná za vhodné, aniž by musel uvést důvody, není-li dohodnuto jinak. 

6. Klient, který má zájem o Vyhotovení testu musí mít před spuštěním Testu během uplynulých po sobě jdoucích 24 hodin dostatek odpočinku, spánku a kvalitní stravovací režim, dále se musí zdržet požití alkoholu, omamných a psychotropních látek (u těchto uvedených látek, které požil před více než 24 hodinami a může být stále ovlivněn jejich působením, platí toto ustanovení obdobně), nesmí je požít ani během testu a musí být v naprosté psychické i fyzické pohodě a kondici. Test musí vyplnit dle svých schopností, pravdivě a s nejlepším vědomím. Všechny odpovědi musí učinit dobrovolně a na základě svobodné vůle. 

7. Ustanovení podle § 3 odst. 6 Podmínek musí Klient jednoznačně potvrdit projevem své vůle a souhlasu před započetím Testu. 

8. Klient, který je ve stavu odporujícím ustanovení podle § 3 odst. 6 těchto Podmínek nemá právo vznášet jakoukoliv námitku proti výsledku Testu a nese veškerou odpovědnost za škodu vzniklou Dodavateli anebo Třetí straně.

4 Spotřebitelská smlouva

1. Klient jen úplným vyplněním registračního formuláře správnými a pravdivými údaji, což je podmínkou, přijímá Podmínky a uzavírá spotřebitelskou smlouvu s Dodavatelem. 

2. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout registrujícího se Uživatele, nebo odmítnout Klienta bez uvedení důvodu. 

3. Klient po uzavření smlouvy dostane potvrzení formou e-mailu na jím uvedenou emailovou adresu jako tzv. potvrzení o registraci. 

4. Po provedení registrace a zaplacením příslušné částky za produkt nebo službu, je nezbytné předmětnou registraci dokončit tím, že Klient použije aktivační email podle uvedených instrukcí. Aktivační email je ihned automaticky odesílán Klientovi na jím uvedenou emailovou adresu. Bez aktivace je Účet neaktivní a následně zaniká.

5 Práva, povinnosti Uživatele a Klienta

1. Klient nesmí mít více účtů ve stejnou dobu. Při porušení tohoto ustanovení má Dodavatel právo k okamžitému zastavení nebo zrušení všech účtů bez nároku na odškodnění za vzniklou újmu i materiální. 

2. Klient musí zajistit, aby získané heslo pro vstup k Účtu nebylo zneužito, a pravidelně si jej musí z bezpečnostních důvodů měnit, pokud to systém administrace účtu umožňuje. 

3. Každý Klient je sám zodpovědný za své jednání při využívání Služeb nabízených Dodavatelem. V případě porušení platného právního řádu ČR či všeobecných zásad morálky a mravnosti si Dodavatel vyhrazuje právo k okamžitému zastavení nebo zrušení Účtu bez nároku na odškodnění za jemu vzniklou újmu i materiální. 

4. Klient je oprávněn k užívání Služeb stránek pouze prostřednictvím internetových prohlížečů, které jsou vždy aktualizované podle nejnovějších nástrojů. Jakékoli využití dalších programů, skriptů či jiných podpůrných nástrojů je výslovně zakázáno. Porušení tohoto ustanovení může vést k okamžitému zastavení nebo zrušení Účtu bez nároku na odškodnění za jemu vzniklou újmu i materiální. Klient využívá Účet výhradně pro svoji osobní potřebu, není-li dohodnuto jinak. Je přísně zakázáno využívat Služby pro Třetí osobu/osoby. 

5. Není-li stanoveno jinak v Podmínkách nebo v dalších dohodách, probíhá vzájemná komunikace Uživatele či Klienta s Dodavatelem prostřednictvím e-mailu. Klient musí zajistit, že e-maily zaslané Dodavatelem budou řádně a včas doručeny (tím je myšleno, že se Klient vlastní aktivitou zaslouží o řádné nastavení Fire-ware, anti Spam filtrů atd.; není tím myšleno to, co není možné ovlivnit /např. přenos e-mailu v síti atd./). Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené komunikací (fyzické zaslání pošty, e-mail atd.), která jím byla odeslána, ale nebyla doručena Klientovi.

6 Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel má právo používat odpovídající programy či nástroje umožňující kontrolu, zda Klient dodržuje stanovené a dohodnuté Podmínky. 

2. Dodavatel si vyhrazuje právo dohodnout si s Klientem prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky.

III. Platby a reklamace

7 Platební podmínky a využití Služeb

1. Při platbě si Klient kupuje konkrétní službu, či produkt podle platného ceníku. Klient má možnost na stejný účet přikupovat další služby nabízené Dodavatelem nabízené na Ehopu. 

2. Dodavatel má nárok žádat platbu předem za Službu, kterou dodá až po doručení platby. Dodavatel nabízí různé způsoby platby a informuje o nich na Stránkách. 

3. Jakmile Dodavatel obdrží příslušnou platbu, zpřístupní odpovídající Službu(y). 

4. Po Vyhotovení testu je služba považována za dodanou a dokončenou. 

5. V souvislosti s rozvojem technologií a služeb si Dodavatel vyhrazuje právo měnit funkce a jim odpovídající ceny. Změnou Dodavatel rozumí vytvoření nového stavu, změnu stávajícího stavu, či zrušení stávajícího stavu. 

6. Jakékoliv nároky Spotřebitele vůči Dodavateli není možné postoupit Třetí straně.

8 Reklamace

1. Reklamace je Dodavatelem považována za oprávněnou (tedy relevantní natolik, že se jejím řešením bude Dodavatel zabývat) a bude splňovat následující podmínky: 1. Klient reklamuje závadu, která je opodstatněná, jedná se tedy o stav, chybu či nedostatek, který není v souladu se stavem Dodavatelem garantovaným. 

2. Klient provádí reklamaci ihned po zjištění závady. 

3. Klient v případě reklamace předkládá přesný popis toho, co žádá reklamovat. 

4. Nejedná se pouze o subjektivní pocit či dojem, ale Klient má objektivní podklady (vyfocený stav pomocí klávesy „Print Screen“, uložené chybové hlášení včetně záznamu o čase, ve kterém se hlášení objevilo atd.), které k reklamaci připojí. 

5. Pokud Klient nedodrží výše uvedené podmínky pro reklamaci, je si vědom toho, že Dodavatel má právo reklamaci odmítnout, nebo se jí vůbec nezabývat. 

6. Pokud Dodavatel reklamaci přijme, má povinnost reklamujícímu dát na vědomí, že reklamace byla přijata včetně termínu, do kdy předmětnou reklamaci vyřeší. 

7. Proti rozhodnutí Dodavatele ve věci reklamace není přípustný žádný opravný prostředek. 

8. Pro ochranu Klienta a zdárné řešení reklamace Dodavatel doporučuje provést oznámení písemnou formou nejlépe e-mailem, telefonem či dopisem. 

9. Dodavatel se snaží o neustálou dostupnost Stránek, její funkčnost a bezproblémový chod (týká se hardware, software i netware vybavení, které spravuje), odmítá odpovědnost za chyby způsobené vlivy, které sám nedokáže ovlivnit (chyby a nedostatky způsobené výpadky proudu, živelnou katastrofou či pohromou, protiprávním jednáním Třetí strany atd.)

IV. Závěrečná ustanovení

9 Doba trvání smlouvy, zrušení účtu

1. Smlouva mezi Klientem a Dodavatelem se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Klient i Dodavatel mají právo od smlouvy kdykoliv odstoupit i bez udání důvodu. 

3. Dodavatel má právo ke zrušení Účtu, pokud Účet není aktivně využíván (navštíven Klientem alespoň jednou za rok). 

4. Při zrušení Účtu Klientem Dodavatel nemá povinnost vrátit částku, kterou má Klient ve formě kreditu, nebylo-li předem dohodnuto jinak. 

5. Ukončení platnosti smlouvy má vždy účinky ex nunc počínající ze strany Klienta vlastním projevem jeho vůle. 

6. Pokud Klientův Účet zanikne z jakýchkoliv důvodů, má Dodavatel právo disponovat s osobními údaji Klienta jako s údaji pro referenční listinu. 

7. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit Účet se zpožděním odvíjejícím se od technických podmínek a možností. 

8. Dodavatel má právo v průběhu trvání smluvního vztahu s Klientem, a i po jeho skončení jej nadále informovat pomocí e-mailů. Klient má právo vznést námitku proti zasílání informativních e-mailů, musí tak však učinit písemnou formou (prostřednictvím emailu, telefonu či dopisu) doručenou Dodavateli v souladu se zákonem číslo 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

10 Náhrada škod

1. Uživatel i Klient odpovídá Dodavateli za veškeré škody vzniklé (úmyslně i nedbalostí) při používání Služeb, poškození systému jakýmkoliv dalším jednáním, které vede i nepřímo ke vzniku škody.

11 Ostatní ustanovení

1. Veškeré informace uvedené na Stránkách (kromě informací převzatých z jiného zdroje) jsou majetkem Dodavatele nebo jiného autora, který je Dodavateli zapůjčil. 

2. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele je přísně zakázáno kopírování, distribuce, publikování, uchovávání, rozmnožování anebo jakékoliv jiné užívání či nakládání jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě. 

3. Stránky mohou být financovány z reklamy, takže Klient souhlasí s tím, že Dodavatel umožní Třetí straně, aby Klienta kontaktovala s reklamou, nebo jej bude kontaktovat s reklamou sám Dodavatel. Dokud Klient nevznese námitku, mohou mu být zasílány reklamní nabídky na adresy (e-mailové či poštovní) i po zrušení jeho Účtu. 

4. Dodavatel chrání osobní údaje Klienta podle zákona číslo 101/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tyto Podmínky a všechny smlouvy uzavřené na základě těchto Podmínek se řídí právním řádem ČR. Použití Úmluvy OSN O smlouvách a o mezinárodní koupi zboží, stejně jako kolizních ustanovení jiného právního řádu či práva je vyloučeno. 

6. Pokud je to přípustné, je pro řešení sporů místně a věcně příslušný soud. 

7. Jakékoli úpravy, změny nebo zrušení těchto Podmínek musí být v písemné formě. To platí i pro zrušení požadavku na písemnou formu.

12 Platnost a účinnost Podmínek

1. Podmínky se stávají platnými od 15.11.2017

ZAČNI NA SOBĚ PRACOVAT HNED TEĎ

Prohlédni si nabídku testů

Výsledky testu jsou vám k dispozici okamžitě i s detailním vysvštlením.